Các giám đốc thiết kế, kỹ thuật của Twitter sẽ từ chức quản lý