Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ 35 quốc gia diễn hành ở Ba Lan truyền rộng sự thật