Các khoa học gia EU: Năm 2023 là năm nóng nhất trong 125,000 năm qua