Kỹ thuật nano thời cổ đại: Đao Damascus vô song chém đứt tấm màn che trên không