Các lãnh đạo FDA và các khoa học gia: Hầu hết mọi người không cần đến mũi chích bổ sung