Các lãnh đạo Hạ viện chuyển các điều khoản đàn hặc ông Mayorkas tới Thượng viện

Lần thứ hai trong lịch sử Mỹ quốc, một thành viên nội các của tổng thống có thể bị đàn hặc ở Thượng viện trong tuần này.