Các lệnh bắt buộc chống lại lương tâm ép các bác sĩ phải vi phạm niềm tin tôn giáo