Các luật sư của ông Trump bị từ chối cho thêm thời gian để trả lời sau khi Bộ Tư pháp tìm kiếm lệnh bảo vệ trong vụ án bầu cử

Phản hồi lại bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump, biện lý đặc biệt yêu cầu lệnh bảo vệ hạn chế tiết lộ tình tiết vụ án