Các nền kinh tế châu Á đang không tăng trưởng và cũng không gặp khủng hoảng