Các nhà đầu tư đổ xô vào đất nông nghiệp như một biện pháp phòng rủi ro lạm phát