Cuộc chiến nhiên liệu hóa thạch làm bùng phát lạm phát