Các nhà hàng sẵn sàng tuyển dụng, nhưng trợ cấp của chính phủ lại giữ người lao động ở nhà