Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện một hằng tinh có từ trường mạnh ngoài Dải Ngân hà