Các nhà lập pháp cảnh báo hiệp định thương mại của TT Biden có thể củng cố sự độc quyền của Big Tech