Các nhà phân tích: Đề nghị của Brazil về đồng tiền chung Mỹ Latinh là ‘không thực tế’