Các nhà phân tích pháp lý: Phán quyết sắp tới của Tối cao Pháp viện có thể ảnh hưởng đến ông Jack Smith

Vụ án của Tối cao Pháp viện có thể giáng đòn mạnh vào Biện lý Đặc biệt trong vụ án liên quan bầu cử liên bang của vị tổng thống thứ 45