Các nhóm xanh chuyển hướng nỗ lực sang gói điều chỉnh ngân sách