Các quan chức Chicago đang cố gắng chặn khoản tiền hoàn thuế 1 triệu USD cho tòa nhà Trump