Các quan chức: Hàng ngàn con cá chết xung quanh khu vực vụ trật bánh xe lửa ở Ohio