Các quan chức Hoa Kỳ ban hành lệnh bắn hạ bò hoang ở New Mexico