Các quan chức: Tắc nghẽn chuỗi cung ứng sẽ kéo dài cho đến mùa hè năm sau, bất kể thời gian hoạt động là 24/7