Các quan chức Trung Quốc lúng túng dưới sự chỉ thị mâu thuẫn từ hai nhà lãnh đạo hàng đầu