Hồng Kông, Hoa Kỳ chấm dứt Thỏa thuận Thừa nhận Lẫn nhau về dịch vụ Kế toán, Kiểm toán