Một quận phía bắc Trung Quốc cấm tất cả việc đốt than và củi trước Thế vận hội