Thách thức kêu gọi cắt giảm, Trung Quốc khởi động nhà máy điện than rất lớn mới