Các quốc gia Bộ Tứ dự định thêm thành viên mới, bất chấp Bắc Kinh phẫn nộ