Các sắc lệnh cho chúng ta biết điều gì về ông Biden và ông Trump?

Các sắc lệnh là một trong những sự mô tả chân thực nhất về những mối ưu tiên của một vị tổng thống.