Phân tích: Các chính sách tài khóa của cựu TT Trump và TT Biden đã làm nợ quốc gia tăng thêm hàng ngàn tỷ USD

Một báo cáo mới đã làm sáng tỏ số tiền mà mỗi vị tổng thống đã đóng góp vào khoản nợ quốc gia đang gia tăng.