Các thành viên Đảng Dân Chủ hàng đầu theo bà Pelosi từ bỏ vai trò lãnh đạo, đề nghị người kế vị tiềm năng