Các thành viên Ủy ban Vũ khí hóa tham gia vụ kiện phản đối sự kiểm duyệt của chính phủ TT Biden