Các thống đốc Đảng Cộng Hòa kêu gọi tẩy chay bán lẻ rượu vodka Nga