Các thống đốc Maryland, Virginia trả lời bức thư từ Tối cao Pháp viện kêu gọi bảo vệ các thẩm phán