Các tiểu bang cảnh báo BlackRock ngừng thúc đẩy nghị trình chính trị