Các tiểu bang Hạ Nam Hoa Kỳ chứng kiến những cải thiện lớn về điểm số môn đọc hiểu của học sinh