Các tiểu bang sắp cấm xe hơi chạy bằng xăng, bất kể chi phí về con người và môi trường của xe điện