Các TNS Cộng Hòa thúc giục thắt chặt kiểm soát xuất cảng để chống lại sự ‘thôn tính kinh tế từ Trung Quốc’