Các TNS muốn giám sát chặt hơn các công ty Mỹ đang muốn đầu tư vào Trung Quốc