Các TNS tiểu bang Virginia gửi thư đến TT Biden yêu cầu lưu ý đến tội ác của Cộng sản Trung Quốc