Các tổ chức quân sự thoái thác các câu hỏi về thuyết sắc tộc trọng yếu