Nhà văn của Quỹ Texas: Thuyết sắc tộc trọng yếu làm xói mòn giá trị của giáo dục và tranh biện về chính sách