Các vấn đề trong việc nuôi dạy con cái: Ưu tiên tạo dựng niềm vui cho gia đình