Các vụ bắt giữ liên quan đến ngày 06/01 tiếp tục gia tăng trong năm 2024, gần đạt mốc 1,400 vụ

Dữ liệu của DOJ cho thấy, tính đến hết hôm 05/04, con số 122 vụ bắt giữ đã vượt quá 70 vụ bắt giữ trong năm 2023 và 50 vụ bắt giữ trong năm 2022. Gần 7 trong 10 lời nhận tội là các tội nhẹ.