Những người tố cáo trong quân đội Hoa Kỳ sẽ thách thức các tuyên bố về sự kiện ngày 06/01

Các binh sĩ Vệ binh Quốc gia sẽ ra làm chứng trước Quốc hội.