California: Đề xướng sửa đổi Đạo luật 47 thu thập đủ chữ ký để yêu cầu trưng cầu dân ý

Những người ủng hộ dự luật đã thu thập được hơn 900,000 chữ ký để đưa dự luật chống tội phạm cứng rắn này ra trưng cầu dân ý vào tháng Mười Một năm nay.