California: Dự luật cấm ban giám hiệu trường học địa phương loại bỏ sách giáo khoa bị đưa vào trạng thái treo