3 Dự luật tiên khởi trên phiếu ​​bầu làm nóng cuộc chiến học đường ở California