California gia hạn quy định bắt buộc đeo khẩu trang