California: Luật mới yêu cầu học sinh trung học tìm hiểu về mối nguy hiểm của fentanyl