Cảm hứng giáo dục từ câu chuyện ‘Nhạc mẫu khắc chữ’