Tam Tự Kinh – Đọc sách luận bút (P.37): Những tấm gương tuổi nhỏ ham đọc sách